S V E S T      

 

            
 
 

          e-mail:

   svest_sk@yahoo.com          
 
  Философски дисциплини    
 
 

Нешто за душата

 
 

Прашања

План

Tratak

Siddhi

Будење
Raja Yoga
Трансцеденција

Дуализмот на Samkhya

А мо`е ли без Кастанеда? :)

Логи~киот реализам на  Nyaya

Светот како целина и егзистенција

Атомисти~киот плурализам на Vaisesika

Испитни прашања за матурски интерен испит 2014/2015г.

 


 

      

                                                                                                                                     

 

http://www.hitwebcounter.com/
Free Counter Code http://www.hitwebcounter.com/
Free Counter Code